System oświaty w Polsce.

Do systemu oświaty w Polsce zalicza się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły policealne, artystyczne i inne. Szkoły wyższe nie wchodzą do systemu oświaty.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski gwarantuje naukę każdemu w wieku od 7 do 18 lat.

Z 1 września 2004 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Do września 1999 roku pierwszym etapem kształcenia w Polsce była ośmioletnia szkoła podstawowa, po której można było ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: średnich ogólnokształcących lub średnich zawodowych.
Reforma systemu oświaty z 1999 r. wprowadziła gimnazjum. Uczniowie uczęszczający do gimnazjum to młodzież w wieku 13-16 lat. Kształcenie na tym etapie ma charakter ogólny.

Oprócz wprowadzenia gimnazjum reforma wprowadziła nowe typy szkół ponadgimnazjalnych.

Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mogą kontynuować naukę w:

  • 3-letnich licach ogólnokształcących,
  • 3-letnich liceach profilowanych, kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • 4-letnich technikach zawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
  • 2-3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych  - o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu

Profesjonalna koszykówka gdańsk dla każdego.

Profesjonalne reklama częstochowa stron internetowych

Skuteczne odszkodowania powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu.

Profesjonalna klimatyzacja daikin do twojego domu.

Profesjonalne kable światłowodowe dla twojej firmy.

Zapisz się na wolontariat poznań sportowy.

Najlepsze katalizatory pruszków do twojego samochodu.

Zapraszamy na wycieczki dla seniorów poznań

Profesjonalne reklama stron internetowych w google